Algemene Voorwaarden Talenthuis

 

Definities

  • Het Talenthuis is een bureau voor coaching en training in Utrecht, Nieuwegracht 25, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57746788.
  • De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult of de (online) training verzorgt. De coach is een erkend Noloc Loopbaanprofessional en valt onder de ethische- en gedragscode
    van de Noloc.
  • De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.
  • De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een consult of (online) training.
  • Een consult is de individuele coachingsessie met de coach.
  • Een training is in groepen van zo'n 8 tot 12 deelnemers op een traininglocatie.

Overmacht

Indien een consult of training door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach trachten een vervanger in te zetten of anders een nieuwe datum en tijd voorstellen.
Indien een online training om technische redenen niet te volgen is, kan de cliënt de online training later alsnog volgen cq afmaken.
Het Talenthuis is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een consult of (online) training.

Afmelden en verzetten van een consult of (online) training

De cliënt kan zich voor een consult tot 48 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig afmelden is de opdrachtgever het volledige bedrag van het betreffende consult of training verschuldigd. Er wordt geen geld terugbetaald.

Betaling

Bij overspannenheid en burnout heb je (indien gewenst) vooraf een telefonische intake met de coach. We geven je vooraf, of in het eerste gesprek, een inschatting van het aantal consulten dat waarschijnlijk nodig is. Mocht in de praktijk blijken dat meer of minder consulten nodig zijn, dan kun je het aantal aanpassen. De cliënt neemt steeds zélf het initiatief door de coach te mailen of te bellen. Als je oefeningen meekrijgt, dan zijn die een integraal onderdeel van de coaching cq training.

Uitsluitingen

Coaching is bedoeld voor de behandeling stress en burnout en voor het vinden van een nieuwe koers in de loopbaan. Snelle resultaten worden alleen gehaald als je verder lekker in je vel zit.
Als je nog andere klachten hebt, of als er complexere thema's spelen, dan zullen we je vrijblijvend adviseren om een ander of uitgebreider traject te volgen of contact op te nemen met de huisarts of psycholoog.
Mochten tijdens het consult verborgen thema's aan het licht komen, waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken cliënt en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een uitgebreider traject ingaan.

Rechten en plichten

Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens of na het consult, (online) training of coachingstraject. Ook aanvaard coach geen enkele aansprakelijkheid voor medische of psychische aandoeningen die zich tijdens of na het coachingstraject voordoen bij de cliënt.
Cliënt is verplicht om bij de aanmelding en intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het behandelplan.
Cliënt is verplicht om instructies tijdens het consult of om zich thuis voor te bereiden of verder te behandelen, strikt op te volgen.

Utrecht, juni 2018